Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Kategorie uprawnień

Grupa 1


 • Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 • 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 7. urządzenia elektrotermiczne;
 • 8. urządzenia do elektrolizy;
 • 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 10. elektryczna sieć trakcyjna;
 • 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 • 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;
 • 14. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • 15. urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
 • 16. urządzenia ochrony granic.


Grupa 2


 • Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 • 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
 • 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
 • 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
 • 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
 • 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
 • 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;
 • 22. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • 23. urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
 • 24. urządzenia ochrony granic.


Grupa 3


 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 • 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 • 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 • 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 9. turbiny gazowe;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;
 • 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
 • 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
 • 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;
 • 14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;
 • 15. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.


Uprawnienia w zakresie eksploatacji lub dozoru


 • Stanowiska pracy w zakresie:

 • Eksploatacji - zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym

 • Dozoru - zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie : obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Stowarzyszenie Polskich
Energetyków
oddział
Tomaszów Mazowiecki

adres:
ul. Ks. J.Popiełuszki 58/60
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: +48 607 781 068
email: biuro@spetomaszow.pl
www: spetomaszow.pl
Białystok
Bełchatów
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kraków
Lubin
Radom
Rzeszów
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zamość
Warszawa Zachód