Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Kategorie uprawnień

Grupa 1


 • Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 • 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • 2. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 • 3. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
 • 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 • 5. urządzenia elektrotermiczne
 • 6. urządzenia do elektrolizy
 • 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • 8. elektryczna sieć trakcyjna
 • 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9


Grupa 2


 • Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
 • 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 • 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 • 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 • 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9


Grupa 3


 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 • 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • 6. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • 7. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • 8. przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • 9. turbiny gazowe
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9


Uprawnienia w zakresie eksploatacji lub dozoru


 • Stanowiska pracy w zakresie:

 • Eksploatacji - zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym

 • Dozoru - zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie : obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Stowarzyszenie Polskich
Energetyków
oddział
Tomaszów Mazowiecki

adres:
ul. Ks. J.Popiełuszki 58/60
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: +48 607 781 068
email: biuro@spetomaszow.pl
www: spetomaszow.pl
Białystok
Bełchatów
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kraków
Lubin
Radom
Rzeszów
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zamość
Warszawa Zachód