Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Tomaszowie Mazowieckim

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Tomaszowie MazowieckimIstnieje od lutego 2003 r. SPE jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo - technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Radom.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz statutu - z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Cele i zasady działania Stowarzyszenia są określone w Statucie i obejmują:

 • 1. inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami
 • 2. popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych
 • 3. promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych
 • 4. propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska
 • 5. podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących do produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz użytkowaniu energii i paliw
 • 6. ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa
 • 7. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich gałęziach energetyki
 • 8. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • 9. doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków
 • 10. integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich
 • 11.działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami

Zarząd Oddziału:

 • 1. Prezes Zarządu - Wiesław Pietrzykowski
 • 2. Wiceprezes Zarządu - Antoni Polanowski
 • 3. Wiceprezes Zarządu - Andrzej Niedziałkowski
 • 4. Sekretarz Zarządu - Grażyna Rusin
 • 5. Skarbnik Zarządu - Adam Różycki
 • Wiecej o komisji kwalifikacyjnej

Stowarzyszenie Polskich
Energetyków
oddział
Tomaszów Mazowiecki

adres:
ul. Ks. J.Popiełuszki 58/60
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: +48 607 781 068
email: biuro@spetomaszow.pl
www: spetomaszow.pl
Białystok
Bełchatów
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kraków
Lubin
Radom
Rzeszów
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zamość
Warszawa Zachód